تاريخ : 26 مرداد 1391 | 20:12 | نویسنده : سرباز فرزند زهرا

روايتي از تاريخ سازي يهود از كوروش باستان

 

قسمت اول - 23 مگابایت
قسمت دوم - 25 مگابایت
قسمت سوم - 20 مگابایت
قسمت چهارم - 25 مگابایت
قسمت پنجم - 24 مگابایت
قسمت ششم - 25 مگابایت
قسمت هفتم - 20 مگابایت
قسمت هشتم - 22 مگابایت
قسمت نهم - 22 مگابایت
قسمت دهم - 16 مگابایت
قسمت یازدهم - 23 مگابایت
قسمت دوازدهم - 20 مگابایت

مطالب بيشتر درمورد حقايق تاريخ را از http://w3.naria.ir دانلود نماييد وبه يكديگر توصيه كنيدپیچک